تراوتن کرم
تراوتن کرم
تراوتن کرم
تراوتن کرم

تراورتن کرم ، نیمه بالایی پالیش خورده


هر متر ۲۴۰ درب کارخانه